naše škola


Stručná charakteristika školy

Naše škola je jednou z pěti základních škol města Havlíčkův Brod.
Budova je panelového typu a tvoří ji areál skládající se ze tří pavilónů - vzdělávacího, stravovacího a z tělocvičen. Ke škole patří i dětské hřiště, školní hřiště a plochy v areálu školy, které žáci využívají k výukovým i odpočinkovým aktivitám.

Škola byla vybudovaná v sídlištním komplexu v okrajové části města a otevřena 1. 9. 1990. Od 1. 7. 2001 je příspěvkovou organizací, vymezení úkolů je uvedeno ve Zřizovací listině. Škola sdružuje základní školu, školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Ve školním roce 2010/2011 byla poprvé otevřena přípravná třída.

Školní jídelna zabezpečuje zdravou výživu žáků dle platných norem a předpisů. Na škole je zaveden pitný režim. Přípravná třída a 1. - 5. třídy mají ve třídách várnice s čajem, který připravuje školní jídelna. Ostatní žáci dostávají čaj ve ŠJ dle zájmu. Odebíráme dotované školní mléko a ovoce v rámci projektu „ Ovoce do škol“.

Školní družina a školní klub zajišťují volnočasové aktivity dětí v ranních i odpoledních hodinách.

Velmi intenzivně spolupracujeme se zákonnými zástupci, poskytujeme jim základní a objektivní informace o škole a informujeme je o studijních výsledcích dětí formou žákovských knížek. Snažíme se více rozvíjet oboustranný tok informací. O činnosti školy podrobně informujeme rodiče i veřejnost pravidelnými aktualizacemi www stránek školy. Připravujeme pro rodiče kulturní programy, využíváme jejich pomoci a účasti při organizování projektového vyučování a při letních a zimních pobytech v přírodě.

Kromě výchovně vzdělávací činnosti škola nabízí v rámci doplňkové činnosti   pronájem učeben, chodeb, vaření jídel pro cizí strávníky, kroužek florbalu, poskytujeme sportovní služby.

Třídy a odborné učebny jsou vybaveny moderním a účelovým nábytkem a kvalitními učebními pomůckami. V učebnách 1. stupně jsou v části tříd koberce, které slouží k odpočinkovým činnostem. Na chodbách jsou umístěny stoly na stolní tenis, ribstole se žíněnkami, skluzavka a další zařízení pro odpočinkovou činnost žáků o přestávkách. V odpoledních hodinách využívá tělocvičny SZUŠ (balet) a ostatní spolky k provozování sportovních činností dětí i dospělých. Vybavenost tělocvičen je na dobré úrovni – nářadí, zrcadlová stěna, ozvučení.  Nabízíme činnost v různých zájmových kroužcích školní družiny a školního klubu, logopedickou péči, využíváme keramickou dílnu s pecí a hrnčířským kruhem.

V budově školy je umístěna i pobočka Krajské knihovny Vysočiny, Soukromá základní umělecká škola a od 1. 9. 2011 pracoviště Mateřské školy Korálky.

Naším cílem je zaměřit se na kvalitu řízení, mezilidské vztahy a celkové kulturní prostředí školy. To je dáno především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a rodiči, učiteli a ostatními zaměstnanci školy, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě mezi žáky samotnými. Ve škole pracuje Žákovská samospráva, ve které se zástupci žáků 5. – 9. ročníku učí argumentovat a prosazovat zájmy jedince a kolektivu.

Název našeho školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání je „Škola dílnou lidskosti“.  Vyjadřuje základní myšlenku o utváření vhodných mezilidských vztahů  i stylu práce vedoucího k těmto hodnotám.

Ve výchovně vzdělávací práci pedagogové volí efektivní metody a formy výuky. Do ŠVP byly zapracovány nové důležité součásti vzdělávání: multikulturní výchova, environmentální výchova, etická výchova, filmová a audiovizuální výchova, taneční a pohybová výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu, práce s informacemi, výběr a zavádění nových preventivních metod z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, šikany apod.  Na škole pracuje Školní poradenské zařízení, které řeší výchovné problémy, případně výskyt sociálně patologických jevů.

Program výchovně vzdělávací práce tvoří tři pilíře vzdělávání: Multimédia, Jazyky a Pohyb.
'
Při plnění našeho školního vzdělávacího programu je důležité, aby se všechny tři pilíře vzájemně prolínaly a doplňovaly, protože budeme-li zdůrazňovat jeden pilíř, stává se vzdělávání vratké, použijeme-li dva pilíře, bude vzdělávání pro žáky udržitelné, ale v kombinaci všech třech pilířů nastává stabilita.

Multimédia    
Informační technologie jsou začleněny do celého školního vzdělávacího programu.
S informatikou se žáci seznamují od 1. ročníku. Výuka předmětu Informatika probíhá v 5. a 6. ročníku.  Na druhém stupni jsou tyto dovednosti posíleny v rámci volitelných předmětů: v 6. – 8. ročníku se vyučují volitelné předměty Multimediální výchova a Technika administrativy, v němž se žáci učí techniku psaní deseti prsty v programu Mount Blue.
Nepovinný předmět Psaní deseti prsty je vyučován v 5. třídě.
Nepovinné předměty Multimediální výchova 2 a Technika administrativy 2 jsou nabízeny v 9. ročníku. Činnost je zaměřena na pochopení principu pohyblivého obrazu, tvorbě animací, základy práce s kamerou, základy práce s fotoaparátem, tvorbu slideshow.
Máme dostatečné množství technického vybavení, využíváme výukové počítačové programy, interaktivní tabule, dataprojektory a tablety.

Jazyky
V první třídě se žáci učí číst genetickou metodou čtení. Dle potřeby je žákům poskytována logopedická péče. Je věnována individuální péče žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
Anglický jazyk se vyučuje v 1. a 2. třídě s jednohodinovou dotací, od 3. do 9. třídy s tříhodinovou dotací týdně. Od 7. ročníku je povinná výuka dalšího cizího jazyka na 2. stupni základní školy. V nabídce je německý jazyk.
Probíhá komunikace v AJ a NJ, dopisování (adopce na dálku).

Pohyb
Pohybové aktivity jsou realizovány ve výuce předmětu Tělesná výchova dvouhodinovou dotací týdně. V 6. ročníku je výuka rozšířena o třetí hodinu zaměřenou na zdravotní TV. V blízkosti školy se nachází plavecký bazén a zimní stadion, které využíváme pro výuku plavání a bruslení. Pro odpočinkovou činnost ŠD a odbornou výuku některých předmětů je využíváno okolí školy a nedaleký městský park Budoucnost. Kromě TV jsou pak pohybové aktivity, především uvolňovací a relaxační cviky, zařazovány do výuky, do činnosti ve ŠD a ŠK. Odpočinková činnost žáků je zabezpečena dostatečným pohybem dětí na chodbách a za příznivého počasí před budovou školy. 
Hodiny TV jsou doplněny o plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku a o předplavecké kurzy pro žáky PT, 1. a 2. ročníku.
V rámci zimních pobytů v přírodě se realizuje výuka lyžování a snowboardu. Kabinet TV je vybaven sjezdovými a běžeckými lyžemi a snowboardy, které se nejvíce využívají na zimních pobytech v přírodě.
Pohyb je spojen se zdravým životním stylem, ten je obsažen ve výstupech předmětu Výchova ke zdraví.
Zařazením Dopravní výchovy do výchovně vzdělávacího procesu na 1. a 2. stupni ZŠ žáci získávají vědomosti, dovednosti a návyky v oblasti bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu, seznamují se s etickými normami chování, s důrazem na rozvoj komunikace, úcty ke zdraví, odpovědnosti za své zdraví a bezpečnost i zdraví jiných.
Jde o výchovu k toleranci a ohleduplnosti k ostatním. Měla by vést ke snížení nehodovosti a rizikových situací v silničním provozu. Pro výuku dopravní výchovy využíváme vybavenost kabinetu dopravní výchovy – kola, ochranné přilby, překážkovou dráhu, dopravní značky.
Pohybové aktivity jsou nabízeny i prostřednictvím kroužků.